KoszykWartość:0.00
Liczba biletów:0
Zegar pokazuje czas w jakim należy dokończyć proces rezerwacji.
Krok 1
wybór wydarzenia
Krok 2
wybór
terminu
Krok 3
wybór
miejsca
Krok 4
koszyk
Krok 5
dokonanie płatności

 

 

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Kontrahentów

  

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Miejski Dom Kultury, z siedzibą  w Lublińcu, przy ul. Plebiscytowej 9, nr tel. (34) 351-06-87,
 2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować,
  w sprawach ochrony danych, pisząc na adres email iod@cuw.lubliniec.pl lub pod numerem telefonu 34 351 37 94
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  a) podjęcia działań przed wykonaniem umowy, wykonania zawartej z Tobą umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  b) wykonania przez Administratora prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne,
 4. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą osoby lub podmioty upoważnione  na podstawie przepisów prawa, w tym w oparciu o Ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września  2001 roku, oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora .
 5. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 6. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania i wykonywania zawartej z Tobą umowy, będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, oraz przez okres zgodny z kategorią archiwalną w oparciu o Ustawę z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.
 7. Przysługuje Ci  prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.
 8. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych, jest wymagane do zawarcia i realizacji umowy,  a ich niepodanie uniemożliwi realizację umowy.
 10. Przetwarzanie Twoich danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.