KoszykWartość:0.00
Liczba biletów:0
Zegar pokazuje czas w jakim należy dokończyć proces rezerwacji.
Krok 1
wybór wydarzenia
Krok 2
wybór
terminu
Krok 3
wybór
miejsca
Krok 4
koszyk
Krok 5
dokonanie płatności

Zarządzenie nr MDK.II.010.2.2024
Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu
z dnia 19.02.2024 r.


w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Kina oraz organizacji widowni w Miejskim Domu Kultury w Lublińcu

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. Poz. 1983 z późn. zm.) oraz Statutu Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu wprowadzonego uchwałą Rady Miejskiej w Lublińcu Nr 231/XXVIII/2000 z dnia 30 listopada 2000 r., zarządzam, co następuje:


§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • W celu zapewnienia sprawnej obsługi widzów oraz ustalenia zasad korzystania z sali widowiskowo-kinowej Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu podczas seansów filmowych oraz wydarzeń artystycznych wprowadza się niniejszy Regulamin.
 • Do przestrzegania niniejszego Regulaminu zobowiązany jest każdy korzystający z kina, wydarzeń artystycznych i przebywający na terenie Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu.


§2
POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE

 • Wejście do sali widowiskowo-kinowej na seans filmowy lub odpłatne wydarzenie artystyczne możliwe jest wyłącznie za okazaniem ważnego biletu.
 • Zakupienie biletu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu.
 • Bilet ważny jest jedynie na wyznaczony seans lub wydarzenie artystyczne w określonym dniu i na wyznaczoną godzinę.
 • Jeden bilet uprawnia do udziału w seansie filmowym lub wydarzeniu artystycznym tylko jedną osobę.
 • Bilet należy zachować do ewentualnej ponownej kontroli przez cały czas trwania wydarzenia na jaki jest zakupiony.
 • Pracownik MDK ma prawo wyprosić osobę z sali widowiskowo-kinowej, która nie posiada przy sobie ważnego biletu lub narusza zasady określone niniejszym Regulaminem.
 • Pracownik MDK ma prawo odmówić wstępu na salę widowiskowo-kinową osobie zachowującej się niekulturalnie, niegrzecznie lub wulgarnie, znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, a także osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie filmowym/wydarzeniu artystycznym chyba, że jest w towarzystwie opiekuna prawnego.
 • W przypadku numeracji miejsc na biletach fotele w sali widowiskowo-kinowej należy zajmować zgodnie ze wskazanym na bilecie miejscem.
 • Podczas projekcji w systemie 3D należy obowiązkowo nałożyć stosowne okulary. Okulary można zakupić w kasie kina.
 • Podczas trwania seansu/wydarzenia artystycznego zabrania się:
  • posiadania włączonych urządzeń emitujących światło lub dźwięk, w tym aktywnych telefonów komórkowych z aktywną funkcją dzwonka,
  • dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku,
  • posiadania lub spożywania alkoholu lub innych, podobnie działających środków,
  • posiadania przedmiotów niebezpiecznych (broni, środków trujących, ostrych narzędzi, materiałów łatwopalnych),
  • głośnego zachowania lub innego zakłócania seansu.
 • Zakazuje się wprowadzania zwierząt do Miejskiego Domu Kultury.
 • Miejski Dom Kultury w Lublińcu zastrzega sobie prawo zmian repertuarowych, odwołania seansu/wydarzenia artystycznego oraz zmiany godziny seansu/wydarzenia artystycznego.
 • Seanse filmowe wyświetlane są dla minimum 5 widzów.
 • Istnieje możliwość zorganizowania dodatkowego seansu dla grup powyżej 50 osób
  po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem kina szczegółów projekcji, kontakt: kino@mdk.lubliniec.pl.

§3
SPRZEDAŻ BILETÓW, BONY PODARUNKOWE

 • Repertuar kina dostępny jest w siedzibie Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu, a także
  w Internecie poprzez stronę internetową Miejskiego Domu Kultury
  w Lublińcu: http://www.mdk.lubliniec.pl.
 • Bilety na seanse oraz wydarzenia artystyczne zakupić można w kasie kina płacąc gotówką lub kartą płatniczą (akceptowane karty: Visa, MasterCard, Maestro, JCB, Diners Club) albo
  za pośrednictwem internetu poprzez stronę internetową Miejskiego Domu Kultury
  w Lublińcu: http://www.mdk.lubliniec.pl.
 • Płatność kartą niepodpisaną przez posiadacza karty jest niemożliwa.
 • W przypadku otrzymania nakazującego komunikatu od banku, Miejski Dom Kultury
  w Lublińcu zastrzega sobie prawo do zatrzymania karty płatniczej klienta.
 • Kasa Miejskiego Domu Kultury otwierana jest codziennie od godziny 15.00. Miejski Dom Kultury w Lublińcu zastrzega sobie prawo czasowej zmiany godzin otwierania i zamykania kasy z uwagi na szczególne potrzeby wynikające z bieżącej działalności.
 • Bilety na seanse filmowe oraz wydarzenia artystyczne przeznaczone dla określonych kategorii wiekowych mogą nabyć jedynie osoby spełniające wymagania związane
  z wiekiem po okazaniu ważnego, odpowiedniego dokumentu tożsamości.
 • Ceny biletów określane są indywidualnie dla każdego cyklu seansów oraz dla konkretnego wydarzenia artystycznego. Szczegółowy cennik biletów wstępu na seanse filmowe w kinie oraz wydarzenia artystyczne udostępniany jest w Miejskim Domu Kultury oraz na stronie internetowej Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu: http://www.mdk.lubliniec.pl.
 • Do zakupu biletów ulgowych upoważnieni są: młodzież szkolna, studenci studiów stacjonarnych do 25 roku życia, emeryci i renciści oraz osoby niepełnosprawne
  za okazaniem ważnej legitymacji uprawniającej do zniżki.
 • Uprawnionymi do korzystania ze zniżek z rządowego programu dla rodzin wielodzietnych
  są wyłącznie mieszkańcy Gminy Lubliniec. Zniżka w wysokości 50 % ceny biletu normalnego wstępu do kina obowiązuje za okazaniem ważnej Karty Dużej Rodziny posiadającej identyfikator Gminy Lubliniec rozpoczynający się od liczb: 2407011.
 • Zniżka dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny w wysokości 50 % nie obejmuje wydarzeń artystycznych odbywających się w Miejskim Domu Kultury w Lublińcu.
 • Kasjer może odmówić sprzedaży biletu osobie:
 • pod zauważalnym wpływem alkoholu lub podobnie działających środków,
 • posiadającej przy sobie przedmioty niebezpieczne, alkohol lub podobnie działające środki lub swoim zachowaniem zagrażającej bezpieczeństwu innych osób lub w inny sposób zakłócającej porządek,
 • nie spełniającej wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie
  w seansie lub wydarzeniu kulturalnym, chyba, że jest w towarzystwie opiekuna prawnego,
 • gdy projekcja filmu nie jest możliwa.
 • Bilety do kina oraz na wydarzenia artystyczne nie podlegają zwrotowi.
  Wyjątek stanowi:
  • Odwołanie seansu lub wydarzenia artystycznego z przyczyn leżących po stronie organizatora lub z powodu działania sił lub zdarzeń losowych niezależnych
   od organizatora. Jeśli organizator wskazał nowy termin projekcji filmu lub wydarzenia artystycznego możliwe jest wykorzystanie biletu w tymże terminie.
  • Przerwania seansu na czas dłuższy niż 15 minut.
 • Bon podarunkowy jest bezgotówkową formą zapłaty za bilet wstępu na seans filmowy, którą można zrealizować w kinie Karolinka w Miejskim Domu Kultury w Lublińcu. Bony podarunkowe można nabyć w kasie Miejskiego Domu Kultury.
 • Nie ma możliwości dopłaty do Bonów podarunkowych oraz ich zamiany na gotówkę.
 • Przed seansem, należy wymienić Bon podarunkowy na bilet do kina. Jeden Bon podarunkowy można wymienić na jeden bilet. Posiadanie Bonu podarunkowego nie gwarantuje wymiany na bilet na dany seans.
 • Warunkiem realizacji Bonu podarunkowego jest przekazanie go kasjerowi. Bony podarunkowe realizowane są na podstawie kodu przekazanego w formie zatwierdzonej przez Miejski Dom Kultury w Lublińcu.
 • Bony podarunkowe obowiązują we wszystkie dni, w których funkcjonuje kino. Każdy Bon podarunkowy ma określony termin ważności – do 31 grudnia roku, w którym Bon podarunkowy został zakupiony. Nie ma możliwości przedłużenia ważności Bonu podarunkowego.
 • Bony podarunkowe obejmują filmy 2D oraz filmy 3D. Bony podarunkowe nie obejmują okularów niezbędnych do projekcji 3D.
 • Bony podarunkowe nie obowiązują na pokazy specjalne, spektakle, maratony, noce filmowe czy inne imprezy organizowane sali widowiskowej w Miejskim Domu Kultury. Bony podarunkowe nie łączą się z innymi ofertami promocyjnymi.
 • Posiadacz Bonu podarunkowego jest uprawniony do przekazania go nieodpłatnie osobie trzeciej. Posiadacz Bonu podarunkowego przekazując go osobie trzeciej, zobowiązany jest
  do poinformowania o zasadach korzystania z Bonów podarunkowych określonych
  w niniejszym Regulaminie. Miejski Dom Kultury nie ponosi odpowiedzialności
  za nieprzekazanie osobie trzeciej odpowiednich informacji określonych w niniejszym Regulaminie.
 • Bez uprzedniej, pisemnej zgody Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu, posiadacz Bonu podarunkowego nie jest uprawniony do jego odsprzedaży.
 • Wszelkie reklamacje dotyczące zakupionych Bonów podarunkowych mogą zostać zgłoszone tylko przez osobę, która zakupiła Bon podarunkowy lub osobę przez nią upoważnioną na piśmie. W przypadku Bonów podarunkowych zakupionych przez osobę fizyczną do reklamacji musi zostać dołączony dowód zakupu.
 • Miejski Dom Kultury w Lublińcu nie przyjmuje zwrotów Bonów podarunkowych.

§4
REKLAMACJA

 • Reklamacje dotyczące płatności dokonanej za zakup biletu za pośrednictwem internetu poprzez stronę internetową Miejskiego Domu Kultury                                                                                                  w Lublińcu: http://www.mdk.lubliniec.pl będą w pierwszej kolejności rozpatrywane przez Miejski Dom Kultury w Lublińcu we własnym zakresie. W przypadku ustalenia,
  że przyczyny reklamacji dotyczą nieprawidłowości w działaniu dostawcy systemu umożliwiającego zakup biletów za pośrednictwem internetu reklamacja zostanie bezzwłocznie przekazana do dostawcy systemu.
 • W zgłoszeniu reklamacyjnym muszą być zawarte co najmniej: powód reklamacji, określenie klienta uczestniczącego w transakcji, data transakcji, reklamowana kwota oraz szczegółowy opis zdarzenia reklamacyjnego. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Miejski Dom Kultury zwraca się do klienta
  o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 • Termin rozstrzygnięcia reklamacji wynosi 14 dni kalendarzowych od otrzymania reklamacji. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji przez Klienta termin jej rozstrzygnięcia lub przekazania do dostawcy systemu jest liczony od dnia dostarczenia przez klienta brakujących danych lub informacji.
 • W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga podjęcia przez Miejski Dom Kultury współdziałania z dostawcą systemu lub wydawcami elektronicznych instrumentów płatniczych, termin rozpatrzenia reklamacji może ulec przedłużeniu o czas niezbędny
  do uzyskania od tych podmiotów odpowiednich informacji, przy czym nie może przekroczyć 90 dni.
 • Klient zobowiązany jest współdziałać w celu wyjaśnienia wszelkich kwestii związanych
  z reklamacją, w szczególności zobowiązany jest udzielać wszelkich niezbędnych informacji dotyczących transakcji, tytułem której nastąpiła reklamowana płatność.
 • Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres wskazany przez Klienta w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

§5
RODO

 • Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
 • Administratorem Twoich danych osobowych jest Miejski Dom Kultury, z siedzibą
  w Lublińcu, przy ul. Plebiscytowej 9, nr tel. (34) 351-06-87,
 • Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować,
  w sprawach ochrony danych, pisząc na adres Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu lub adres email iod@cuw.lubliniec.pl, oraz pod numerem telefonu 34 351 37 94.
 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu: realizacji zakupu biletu do kina, podjęcia działań przed wykonaniem umowy, wykonania zawartej z Tobą umowy zgodnie z art.
  6 ust.1 lit. b RODO, b.  wykonania przez Administratora prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne, w tym przeprowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego.
 • Odbiorcami Twoich danych osobowych będą osoby lub podmioty upoważnione
  na podstawie przepisów prawa, oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora
 • Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania i wykonywania zawartej
  z Tobą umowy, będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku
  prawnego ciążącego na administratorze, oraz przez okres zgodny z kategorią archiwalną
  w oparciu o Ustawę z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.
 • Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.
 • Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy
  o ochronie danych osobowych.
 • Podanie danych osobowych, jest wymagane do zawarcia i realizacji umowy, a ich niepodanie uniemożliwi realizację umowy.

§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Miejskiego Domu Kultury
  w Lublińcu i jest ostateczna.
 • Uchyla się zarządzenie nr MDK.II.010.1.2020 Dyrektora Miejskiego Domu Kultury
  w Lublińcu z dnia 01.01.2020 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Kina w Miejskim Domu Kultury w Lublińcu.
 • Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19.02.2024 r.