KoszykWartość:0.00
Liczba biletów:0
Zegar pokazuje czas w jakim należy dokończyć proces rezerwacji.
Krok 1
wybór wydarzenia
Krok 2
wybór
terminu
Krok 3
wybór
miejsca
Krok 4
koszyk
Krok 5
dokonanie płatności

 

Zarządzenie nr MDK.II.010.1.2020

Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu

z dnia 01.01.2020 r.

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Kina oraz organizacji widowni

 w Miejskim Domu Kultury w Lublińcu

 

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. Poz. 1983 z późn. zm.) oraz Statutu Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu wprowadzonego uchwałą Rady Miejskiej w Lublińcu Nr 231/XXVIII/2000 z dnia 30 listopada 2000 r., zarządzam, co następuje:

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. W celu zapewnienia sprawnej obsługi widzów oraz ustalenia zasad korzystania z sali widowiskowo-kinowej Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu podczas seansów filmowych oraz wydarzeń artystycznych wprowadza się niniejszy Regulamin.
 2. Do przestrzegania niniejszego Regulaminu zobowiązany jest każdy korzystający z kina, wydarzeń artystycznych i przebywający na terenie Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu.

§2

POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE

 1. Wejście do sali widowiskowo-kinowej na seans filmowy lub odpłatne wydarzenie artystyczne możliwe jest wyłącznie za okazaniem ważnego biletu.
 2. Zakupienie biletu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Bilet ważny jest jedynie na wyznaczony seans lub wydarzenie artystyczne w określonym dniu i na wyznaczoną godzinę.
 4. Jeden bilet uprawnia do udziału w seansie filmowym lub wydarzeniu artystycznym tylko jedną osobę.
 5. Bilet należy zachować do ewentualnej ponownej kontroli przez cały czas trwania wydarzenia na jaki jest zakupiony.
 6. Pracownik MDK ma prawo wyprosić osobę z sali widowiskowo-kinowej, która nie posiada przy sobie ważnego biletu lub narusza zasady określone niniejszym Regulaminem.
 7. Pracownik MDK ma prawo odmówić wstępu na salę widowiskowo-kinową osobie zachowującej się niekulturalnie, niegrzecznie lub wulgarnie, znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, a także osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie filmowym/wydarzeniu artystycznym chyba, że jest w towarzystwie opiekuna prawnego.
 8. W przypadku numeracji miejsc na biletach fotele w sali widowiskowo-kinowej należy zajmować zgodnie ze wskazanym na bilecie miejscem.
 9. Podczas projekcji w systemie 3D należy obowiązkowo nałożyć stosowne okulary. Okulary można zakupić w kasie kina.
 10. Podczas trwania seansu/wydarzenia artystycznego zabrania się:
  1. Posiadania włączonych urządzeń emitujących światło lub dźwięk, w tym aktywnych telefonów komórkowych z aktywną funkcją dzwonka.
  2. Dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku.
  3. Posiadania lub spożywania alkoholu lub innych, podobnie działających środków.
  4. Posiadania przedmiotów niebezpiecznych (broni, środków trujących, ostrych narzędzi, materiałów łatwopalnych).
  5. Głośnego zachowania lub innego zakłócania seansu.
 11. Zakazuje się wprowadzania zwierząt do Miejskiego Domu Kultury.
 12. Miejski Dom Kultury w Lublińcu zastrzega sobie prawo zmian repertuarowych, odwołania seansu/wydarzenia artystycznego oraz zmiany godziny seansu/wydarzenia artystycznego.
 13. Seanse filmowe wyświetlane są dla minimum 5 widzów.
 14. Istnieje możliwość zorganizowania dodatkowego seansu dla grup powyżej 50 osób po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem kina szczegółów projekcji, kontakt: kino@mdk.lubliniec.pl.

 

§3

SPRZEDAŻ BILETÓW, BONY PODARUNKOWE

 1. Repertuar kina dostępny jest w siedzibie Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu, a także
  w Internecie poprzez stronę internetową Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu: http://www.mdk.lubliniec.pl.
 2. Bilety na seanse oraz wydarzenia artystyczne zakupić można w kasie kina płacąc gotówką lub kartą płatniczą (akceptowane karty: Visa, MasterCard, Maestro, JCB, Diners Club) albo za pośrednictwem internetu poprzez stronę internetową Miejskiego Domu Kultury
  w Lublińcu: http://www.mdk.lubliniec.pl.
 3. Płatność kartą niepodpisaną przez posiadacza karty jest niemożliwa.
 4. W przypadku otrzymania nakazującego komunikatu od banku, Miejski Dom Kultury w Lublińcu zastrzega sobie prawo do zatrzymania karty płatniczej klienta.
 5. Kasa Miejskiego Domu Kultury otwierana jest codziennie od godziny 15.00. Miejski Dom Kultury w Lublińcu zastrzega sobie prawo czasowej zmiany godzin otwierania i zamykania kasy z uwagi na szczególne potrzeby wynikające z bieżącej działalności.
 6. Bilety na seanse filmowe oraz wydarzenia artystyczne przeznaczone dla określonych kategorii wiekowych mogą nabyć jedynie osoby spełniające wymagania związane z wiekiem po okazaniu ważnego, odpowiedniego dokumentu tożsamości.
 7. Ceny biletów określane są indywidualnie dla każdego cyklu seansów oraz dla konkretnego wydarzenia artystycznego. Szczegółowy cennik biletów wstępu na seanse filmowe w kinie oraz wydarzenia artystyczne udostępniany jest w Miejskim Domu Kultury oraz na stronie internetowej Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu: http://www.mdk.lubliniec.pl.
 8. Do zakupu biletów ulgowych upoważnieni są: młodzież szkolna, studenci studiów stacjonarnych do 25 roku życia, emeryci i renciści oraz osoby niepełnosprawne za okazaniem ważnej legitymacji uprawniającej do zniżki.
 9. Mieszkańcom Gminy Lubliniec uprawnionym do korzystania z rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, za okazaniem ważnej Karty Dużej Rodziny wydanej w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych przysługuje zniżka w wysokości 50 % ceny biletu normalnego wstępu do kina. Pracownik kina ma prawo weryfikować tożsamość i miejsce zamieszkania okaziciela karty na podstawie ważnego dokumentu ze zdjęciem
  i adresem.
 10. Zniżka dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny w wysokości 50 % nie obejmuje wydarzeń artystycznych odbywających się w Miejskim Domu Kultury w Lublińcu.
 11. Kasjer może odmówić sprzedaży biletu osobie:
  1. Pod zauważalnym wpływem alkoholu lub podobnie działających środków.
  2. Posiadającej przy sobie przedmioty niebezpieczne, alkohol lub podobnie działające środki lub swoim zachowaniem zagrażającej bezpieczeństwu innych osób lub w inny sposób zakłócającej porządek.
  3. Nie spełniającej wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie lub wydarzeniu kulturalnym, chyba, że jest w towarzystwie opiekuna prawnego.
  4. Gdy projekcja filmu nie jest możliwa.
 12. Po rozpoczęciu seansu lub wydarzenia artystycznego bilet nie podlega zwrotowi z wyjątkiem:
  1. Odwołania seansu lub wydarzenia artystycznego z przyczyn leżących po stronie organizatora lub z powodu działania sił lub zdarzeń losowych niezależnych od organizatora. Jeśli organizator wskazał nowy termin projekcji filmu lub wydarzenia artystycznego możliwe jest wykorzystanie biletu w tymże terminie.
  2. Przerwania seansu na czas dłuższy niż 15 minut.
 13. Zwrot biletu w sytuacjach określonych niniejszym Regulaminem możliwy jest tylko za okazaniem paragonu lub faktury i ważnego biletu. Zwrot za zakupione bilety gotówką dokonywane są w formie gotówkowej, a zwroty za zakupione bilety kartą płatniczą lub przelewem dokonywane są w formie zwrotu na konto bankowe.
 14. Bon podarunkowy jest bezgotówkową formą zapłaty za bilet wstępu na seans filmowy, którą można zrealizować w kinie Karolinka w Miejskim Domu Kultury w Lublińcu. Bony podarunkowe można nabyć w kasie Miejskiego Domu Kultury.
 15. Nie ma możliwości dopłaty do Bonów podarunkowych oraz ich zamiany na gotówkę.
 16. Przed seansem, należy wymienić Bon podarunkowy na bilet do kina. Jeden Bon podarunkowy można wymienić na jeden bilet. Posiadanie Bonu podarunkowego nie gwarantuje wymiany na bilet na dany seans.
 17. Warunkiem realizacji Bonu podarunkowego jest przekazanie go kasjerowi. Bony podarunkowe realizowane są na podstawie kodu przekazanego w formie zatwierdzonej przez Miejski Dom Kultury w Lublińcu.
 18. Bony podarunkowe obowiązują we wszystkie dni, w których funkcjonuje kino. Każdy Bon podarunkowy ma określony termin ważności – do 31 grudnia roku, w którym Bon podarunkowy został zakupiony. Nie ma możliwości przedłużenia ważności Bonu podarunkowego.
 19. Bony podarunkowe obejmują filmy 2D oraz filmy 3D. Bony podarunkowe nie obejmują okularów niezbędnych do projekcji 3D.
 20. Bony podarunkowe nie obowiązują na pokazy specjalne, spektakle, maratony, noce filmowe czy inne imprezy organizowane sali widowiskowej w Miejskim Domu Kultury. Bony podarunkowe nie łączą się z innymi ofertami promocyjnymi.
 21. Posiadacz Bonu podarunkowego jest uprawniony do przekazania go nieodpłatnie osobie trzeciej. Posiadacz Bonu podarunkowego przekazując go osobie trzeciej, zobowiązany jest do poinformowania o zasadach korzystania z Bonów podarunkowych określonych w niniejszym Regulaminie. Miejski Dom Kultury nie ponosi odpowiedzialności                        za nieprzekazanie osobie trzeciej odpowiednich informacji określonych w niniejszym Regulaminie.
 22. Bez uprzedniej, pisemnej zgody Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu, posiadacz Bonu podarunkowego nie jest uprawniony do jego odsprzedaży.
 23. Wszelkie reklamacje dotyczące zakupionych Bonów podarunkowych mogą zostać zgłoszone tylko przez osobę, która zakupiła Bon podarunkowy lub osobę przez nią upoważnioną na piśmie. W przypadku Bonów podarunkowych zakupionych przez osobę fizyczną do reklamacji musi zostać dołączony dowód zakupu.
 24. Miejski Dom Kultury w Lublińcu nie przyjmuje zwrotów Bonów podarunkowych.

§4

REKLAMACJA

 1. Reklamacje dotyczące płatności dokonanej za zakup biletu za pośrednictwem internetu poprzez stronę internetową Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu: http://www.mdk.lubliniec.pl będą w pierwszej kolejności rozpatrywane przez Miejski Dom Kultury w Lublińcu we własnym zakresie. W przypadku ustalenia, że przyczyny reklamacji dotyczą nieprawidłowości w działaniu dostawcy systemu umożliwiającego zakup biletów za pośrednictwem internetu reklamacja zostanie bezzwłocznie przekazana do dostawcy systemu.
 2. W zgłoszeniu reklamacyjnym muszą być zawarte co najmniej: powód reklamacji, określenie klienta uczestniczącego w transakcji, data transakcji, reklamowana kwota oraz szczegółowy opis zdarzenia reklamacyjnego. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Miejski Dom Kultury zwraca się do klienta o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 3. Termin rozstrzygnięcia reklamacji wynosi 14 dni kalendarzowych od otrzymania reklamacji. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji przez Klienta termin jej rozstrzygnięcia lub przekazania do dostawcy systemu jest liczony od dnia dostarczenia przez klienta brakujących danych lub informacji.
 4. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga podjęcia przez Miejski Dom Kultury współdziałania z dostawcą systemu lub wydawcami elektronicznych instrumentów płatniczych, termin rozpatrzenia reklamacji może ulec przedłużeniu o czas niezbędny do uzyskania od tych podmiotów odpowiednich informacji, przy czym nie może przekroczyć 90 dni.
 5. Klient zobowiązany jest współdziałać w celu wyjaśnienia wszelkich kwestii związanych
  z reklamacją, w szczególności zobowiązany jest udzielać wszelkich niezbędnych informacji dotyczących transakcji, tytułem której nastąpiła reklamowana płatność.
 6. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres wskazany przez Klienta w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

§5

RODO

 1. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
 2. Administratorem Twoich danych osobowych jest Miejski Dom Kultury, z siedzibą
  w Lublińcu, przy ul. Plebiscytowej 9, nr tel. (34) 351-06-87,
 3. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować,
  w sprawach ochrony danych, pisząc na adres Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu lub adres email iod@cuw.lubliniec.pl, oraz pod numerem telefonu 34 351 37 94.
 4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  realizacji zakupu biletu do kina, podjęcia działań przed wykonaniem umowy, wykonania zawartej z Tobą umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  b.  wykonania przez Administratora prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne, w tym przeprowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego.
 5. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą osoby lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora
 6. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 7. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania i wykonywania zawartej
  z Tobą umowy, będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku
  prawnego ciążącego na administratorze, oraz przez okres zgodny z kategorią archiwalną
  w oparciu o Ustawę z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.
 8. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.
 9. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy
  o ochronie danych osobowych.
 10. Podanie danych osobowych, jest wymagane do zawarcia i realizacji umowy, a ich niepodanie uniemożliwi realizację umowy.

§6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu i jest ostateczna.
 2. Uchyla się zarządzenie nr MDK.II.010-5/2019 Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu z dnia 15.09.2019 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Kina w Miejskim Domu Kultury w Lublińcu.
 3. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.01.2020 r.